خرمای رویا

رنگ سیاه، بافت فشرده، چگالی بالا، تفکیک ناپذیری گوشت و پوست و مقاومت فوق العاده در مقابل آفات زمان داشت و انبار، قسمتی از خصوصیات خرمائیست که در مناطق کوهپایه ای و نسبتا” خشک جنوب زاگرس پرورش می یابد و به خرمای “بیزو یا سیابزو” معروف است. اندازه طول 2 الی 3 سانتی متر، رطوبت حدود 12%، براقی پوست و قابلیت کامل شستشو از دیگر صفات خرمایی است که تحت نام تجاری «رویا» در این شرکت بسته بندی و عرضه می گردد.

فهرست